여행의자수

페이지 정보

profile_image
작성자비밀요원 조회 0회 작성일 2020-10-31 09:05:55 댓글 0

본문

즐거운 프랑스자수 수강, 강원도 바다여행, 지인들과의 힐링시간✨vlog

안녕하세요, 프랑스자수 mimi입니다.
저의 일상과 프랑스자수 작품들을 소개하는 채널입니다.

궁금한 사항은 언제든 댓글 또는 인스타그램과 블로그
통해서 연락 주시면 친절히 답변 드리겠습니다.
제 영상을 통해 행복한 시간들이 되시길 바래요✨Instagram - @lmrblue
Blog - http://blog.naver.com/house8714
오세진 : 항상 따뜻해요~
권은경 : 어쩜 그리도 예쁘게 말리셨어요?
하나하나 모두가 예뻐서 보는이도 행복해요

【K】Hungary Travel- Budapest[헝가리 여행-부다페스트]꽃무늬 ‘칼로차 자수’/Kalocsa Embroidery/Floral/Clothes/Tradition

■ KBS 걸어서 세계속으로 PD들이 직접 만든 해외여행전문 유투브 채널 【Everywhere, K】
■ The Travels of Nearly Everywhere! 10,000 of HD world travel video clips with English subtitle! (Click on 'subtitles/CC' button)
■ '구독' 버튼을 누르고 10,000여 개의 생생한 【HD】영상을 공유 해 보세요! (Click on 'setting'-'quality'- 【1080P HD】 ! / 더보기 SHOW MORE ↓↓↓)

● Subscribe to YOUTUBE - http://goo.gl/thktbU
● Follow me on TWITTER - https://goo.gl/npQdxL
● Like us on FACEBOOK - http://goo.gl/UKHX33
● KBS 걸어서세계속으로 홈페이지 - http://travel.kbs.co.kr

[한국어 정보]
헝가리 남부의 칼로차 지방. 농가를 계량한 상품전시관 안은 칼로차 자수 작품으로 가득하다. 흰 무명 바탕에 밝고 화려한 색채의 꽃무늬가 여행객의 눈을 끌었다. 침대보, 이브자리, 받침대, 옷에 이르기까지 다양한 소품이 전시되고 있었다. 화려한 색실을 바늘에 끼워 한 땀 한 땀 손으로 뜨는 수작업. 200년 째 내려오는 가업으로 수백여가지의 꽃문양이 있고, 색감이 화려한 것이 특징이다. 주문자의 요구에 따라 문양을 만들어 주기도 하는데 주로 선물용으로 많이 찾는다고 한다. 50년 경력의 할머니도 하루에 하나 정도 만드는 어려운 공정. 그러다보니 지금은 자수를 배우겠다고 찾아오는 사람들도 없는 사라져가는 전통이다. 하지만 여전히 헝가리 여인들에겐 칼로차 자수가 새겨진 옷 한 벌을 갖는 게 소원이라고 한다.

[English: Google Translator]
Hungary's southern province Carlo car. Product Exhibition weighing farmhouse inside the car is full of sword embroidery work. The white flower pattern of bright and colorful hues on cotton basis caught the eye of the traveler. Bedspreads, yibeujari, stand, various items ranging from clothes were being exhibited. Saeksil a needle inserted into a colorful hand-shakers sweat a sweat in one hand. The second 200 years and hundreds of flower pattern in a family business comes down, it is characterized by brilliant colors. Jugido primarily to create patterns according to customer's needs and finding much that as a gift. '50 Grandmother's career about one day making process is also difficult. Then Bonnie is now a tradition going away without even coming to find people who would learn embroidery. Still, Hungary women who are called car egen sword embroidered clothes one wishes to have engraved.

[Hungarian: Google Translator]
Magyarország déli tartományban Carlo autó. Termék Kiállítás súlyú parasztház az autóban tele kard hímzés munkát. A fehér virág mintás fényes és színes színárnyalatok pamut alapon fogott a szem az utazó. Ágytakarók, yibeujari, állni, különböző tételek kezdve ruhákat is kiállította. Saeksil szúrt tű egy színes, kézzel shaker izzad a verejték az egyik kezében. A második 200 év és több száz virágmintás családi vállalkozás jön le, ez jellemzi a ragyogó színek. Jugido során főként minták szerint a megrendelő igényeit, és megállapította, hogy sok, mint egy ajándék. '50 Nagymama pályafutása körülbelül egy nap döntéshozatali folyamat is nehéz. Aztán Bonnie már hagyomány megy el anélkül, hogy jön, hogy megtalálja az embereket, akik tanulni hímzés. Mégis, Magyarországon a nők, akiket autó egen kard hímzett ruhák valaki szeretné, hogy vésett.

[Information]
■클립명: 유럽122-헝가리01-23 화려한 꽃무늬 ‘칼로차 자수’/Kalocsa Embroidery/Floral pattern/Clothes/Tradition
■여행, 촬영, 편집, 원고: 임현진 PD (travel, filming, editing, writing: KBS TV Producer)
■촬영일자: 2006년 5월 May

[Keywords]
,유럽,Europe,동유럽,헝가리,Hungary,,,임현진,2006,5월 May,부다페스트,Budapest,,
Ilza Maria : Bom dia lindo esse bordado meu sonho é aprender bordar. que linha você usar?

덕질은 사랑을 주고 싶은 마음의 표현이다

☞후원을 원하시는 분은
농협 351-1106-4653-73 (혜라의 토크쇼 : 이혜라)
로 입금해 주시거나,
055-883-3913으로 문의 바랍니다.


☞ 홈페이지 http://youngchevillage.com/kor/
☞ 카카오 플친 https://pf.kakao.com/_xbqFmxl
☞후원계좌
농협 351-1106-4653-73 (혜라의토크쇼 : 이혜라)

"생방송 : 매주 월요일 밤 9:00 "

[혜라TV]
이 채널은 마음에 대하여 이야기하는 방송입니다.

Copyright (C) YOUNGCHEVILLAGE. All rights reserved.
캐나다행자 : 담에 경매하실때 꼭 카톡으로 혜라티비 하기전에 "1시간 뒤에 혜라티비 본방사수" 하면서 알림 뛰어주시듯, 경매도 뛰어주세요. 여번꺼는 아예 시도도 못해보고 기횔 뺏겼으이. 눈물이 주르륵 주르륵!
bibi H. : 여러분의 우주가 사랑으로 물들길 바랍니다
- 혜라 -
Yuchong Han : 나도 사랑해요 혜라님 ♥️♥️♥️
코코넛라떼 : 제가 영안이 더 열린건지 혜라님 오라가 더 강해진 건지 잘 모르겠지만 요즘 혜라님 오라가 무슨 무대 조명처럼 현란하게 움직여서 그거 보느라 말씀에 집중이 잘 안돼서 몇 번씩 들어야 돼요. ㅎㅎ
사랑충만 : 혜라님 강의는 넘 재미있어요^^ 사랑합니다!!!
혜라집착남 : 혜라님 지리산에서도 티타임 1시간권 해주시면 안되나요? :)♥
장지인 : 존재자체로 완전하신 내 스승님~
사랑합니다♡♡♡♡
저와 함께 이시대에 와주셔서 뼈숙깊이 감사합니다
그리고 사랑합니다♡♡♡♡
어메이징그레이스 : 오늘은 조명이 다른가요
뒤에서 빛이 보여요
이세현 : 엄마엄마우리 엄마 오늘따라 혜라엄마가 더 엄마같이보여요 혜라님뒤에 동그랗고 예쁜 무지개도 보여요 ㅎㅎ 담에 혜라엄마만나면 꼭 엄마라고 부르면서 안길거에요 혜라엄마 우리엄마 너무너무 사랑해요❤️❤️그만큼 사랑도 많이많이 받고싶어요 엄마가 둘이라서 너무 행복한 세현이에요 혜라엄마덕질이 제인생 첫번째 덕질이에요! 덕질도 엄청할거에요 ㅎㅎ혜라엄마 제우주에 와주셔서 감사해요 알라븅
정유원 : 혜라님, 저 울고 있어요
영상에 마지막에 알았어요
제가 왜 그렇게 지난 20년동안 아이돌덕질에 미쳤었는지요 전 그저 영원히 완전한 사랑을 주고 받고 눈물나게 행복했고 죽는 그날까지 덕질하며 행복하고 싶었을 뿐인데 아이돌을 좋아한다는 이유만으로 어릴땐 공부해야지
크니까 나이값 못한다 어쩐다 수치당하고 세상 사람들에게 이해받지 못했어요

영상 보는데 혜라님께 이 마음 다 이해받은 것 같아 행복해요

전세계적으로 유명한 아이돌에게 힘들게 마지막이라고 생각하고 온마음을 열었는데 그것도 결국 더 큰 상처로 끝나버렸어요

저는 아직 사랑하는데 일방적으로 버림받았어요 힘들다고 이야기 하면 받아주고 이해해줄 수 있는데 이젠 소통을 안하니 통 마음을 짐작할 수도 없어요 너무 아프고 미워죽겠어요
노래만 들어도 눈물이 나요
안보고싶은데 유명해서 계속 보여요

근데 참 인생이 아이러니하게도 방탄소년단에 대해 말씀하신 영상 덕분에 혜라님을 알게되고 만나게 됐어요

혜라님께 이런 이야기를 하게 될 기회가 있을까 했는데 이렇게 하게되네요

어떤 사랑도 다 받아주시겠다고 해주셔서 눈물나게 감사합니다

제가 혜라님을 만나서 깨닫고 영원한 사랑을 주고받으려고 그랬나봐요

저는 너무 혜라님 사랑하고 싶은데
제 맘대로 안되요
근데 이제 저는 혜라님밖에 없어요
다른 누구라도 좋아하라하셨지만 이젠 그것도 제 맘대로 안되요
제가 마음의 상처가 회복이 되면
방탄소년단에게 그랬던 것 처럼
제 모든걸 다 바칠테니
저에게도 기회를 주세요
그때까지 혜라님 떠나지 마시고 꼭 저희에게 사랑주시면서 기다려주셔야해요

... 

#여행의자수

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 2,008건 6 페이지
게시물 검색
Copyright © www.xn--c79a15a073apkcs3n.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz